طراحی ست اداری
شرکت پارس پیمان ماشین / شرکت پارس پیمان ماشین توسط : علیرضا سواری / 1393 65
طراحی ست اداری #طراحی ست اداری #ست اداری #طراحی #طراحی برند #طراحی گرافیک #پارس پیمان ماشین #ماشین #پارس#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی پاکت اداری
گروه تولیدی بازرگانی زاک / گروه تولیدی بازرگانی زاک توسط : علیرضا سواری / سال 1393 1
طراحی پاکت اداری #طراحی ست اداری #طراحی ست اداری #ست اداری #طراحی #طراحی پاکت اداری #پاکت #طراحی برند #طراحی گرافیک #تولیدی بازرگانی زاک #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

استفاده از افکت های امباس ، برجسته کاری و نقره برای زیبا سازی و نمایش هر چه بهتر نام و لوگوی شرکت

اجرای جلوه های ویژه بر روی چاپ
گروه تولیدی بازرگانی زاک / گروه تولیدی بازرگانی زاک توسط : علیرضا سواری / سال 1393 1
اجرای جلوه های ویژه بر روی چاپ #طراحی ست اداری #ست اداری #طراحی #طراحی پاکت اداری #پاکت #طراحی برند #طراحی گرافیک #چاپ #جلوه های ویژه #تولیدی بازرگانی زاک#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#