طراحی لوگو
ماشین ابزار موحـد / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / آبان 1395