طراحی بسته بندی دوغ
فرآورده های لبنی پدنک / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1395