عکاسی و طراحی جعبه
تجهیزات حفاظتی باتیس / طراحی لیبل محصول، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1386 1