تاریخچه لوگو
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1386 55
طراحی لوگوی جدید
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1386 363
طراحی بروشور تبلیغاتی
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 1
طراحی بروشور تبلیغاتی
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 1
طراحی بروشور تبلیغاتی
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 1
طراحی بروشور تبلیغاتی
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 2
طراحی بروشور تبلیغاتی #طراحی بروشور تبلیغاتی # طراحی برند #طراحی گرافیک #بروشور #بروشور تبلیغاتی #طراحی بروشور #طراحی تبلیغات #تبلیغات #مبل ترنج #مبل #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

با استفاده از دستگاه ویژه ای ، Z کارت به بروشور الصاق شده است.

طراحی Z کارت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 1
طراحی Z کارت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 1
طراحی Z کارت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 1
طراحی بروشور تبلیغاتی
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 1
طراحی فاکتور فروش و کارت هدیه
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی اوراق اعتباری توسط : علیرضا سواری / سال 1392 9
طراحی پوسترهای داخل نمایشگاه
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی پوستر تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1389 9
طراحی دفترچه یادداشت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1392 1
طراحی دفترچه یادداشت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1392 1
طراحی دفترچه یادداشت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1392 1
طراحی دفترچه یادداشت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1392 1
طراحی دفترچه یادداشت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1390 1
طراحی دفترچه یادداشت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1390 1
بیلبورد تبلیغاتی ابتدای بلوار معلم ( بلوار آزادی )
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بیلبورد و تابلو تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393 2
طراحی پوستر روی درب نمایشگاه
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی پوستر تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1393/07/11 3
طراحی بسته بندی روان نویس
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393 2
طراحی بسته بندی روان نویس #طراحی بسته بندی #طراحی بسته بندی روان نویس #روان نویس #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی هدیه تبلیغاتی #هدیه تبلیغاتی #طراحی تبلیغات #تبلیغات #مبل ترنج #مبل #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

قلم فانتزی مرغوب داخل بسته بندی شفاف بهمراه کارت حاوی چکیده اطلاعات گروه صنعتی مبل ترنج علاوه بر ایجاد جذابیت هدیه توانسته است بخوبی از پس ماموریت خود در راستای برند سازی و ترویج فروش برآید.

طراحی بروشور Z کارت شرايط گارانتي
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1392 3
طراحی لیبل شیشه
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی پوستر تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393 1
طراحی بروشور تبلیغاتی
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1393 1
بیلبورد تبلیغاتی بلوار وکیل آباد
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بیلبورد و تابلو تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / شهریور 1394 1
بیلبورد تبلیغاتی بلوار فردوسی
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بیلبورد و تابلو تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1394 1
بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه کلانتری مشهد
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بیلبورد و تابلو تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مرداد 1394 1
بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه مشهد - نیشابور ( شهید شوشتری )
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بیلبورد و تابلو تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مرداد 1394 1
طراحی لیبل بغل درب خودرو
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی آگهی روی بدنه وسائط نقلیه توسط : علیرضا سواری / 1394 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1389 2
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1389 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 2
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1392 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1392 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1392 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1392 3
عکاسی صنعتی از سیستم آشپزخانه
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1392 1