طراحی لوگو
شرکت بهاران پروتئین / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1385