طراحی جعبه بیسکوئیت
صنایع غذایی هری افغانستان / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / خرداد 1392 1
عکاسی صنعتی از محصول
صنایع غذایی هری افغانستان / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / اسفند 1394 1