طراحی لوگوی جدید
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1391 3
طراحی روی جلد بروشور تبلیغاتی
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1391 1
طراحی بروشور تبلیغاتی
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1391 1
طراحی بروشور تبلیغاتی
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1391 1
طراحی کاتالوگ محصولات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393 6
طراحی کاتالوگ محصولات #طراحی کاتالوگ تبلیغاتی #طراحی کاتالوگ #کاتالوگ تبلیغاتی #کاتالوگ #طراحی گرافیک #چاپ افست #عکاسی صنعتی #طراحی تبلیغات #تبلیغات #صنایع غذایی شمیسا #صنایع غذایی #شمیسا#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طرح روی جلد کاتالوگ

طراحی کاتالوگ محصولات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393 2
طراحی کاتالوگ محصولات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393 2
طراحی کاتالوگ محصولات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393 2
طراحی کاتالوگ محصولات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393 2
طراحی کاتالوگ محصولات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393 2
طراحی پوستر تبلیغاتی
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی پوستر تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1394 2